top of page
pexels-pixabay-260907.jpg

FUNDACJA INSTYTUT ŚWIADOMOŚCI

Totem Instytut Swiadomosci
POWOŁANIE FUNDACJI

Fundacja została powołana aktem notarialnym 21.01.2020 r.

PREAMBUŁA

Instytut Świadomości powstał z miłości i szacunku do Istoty Życia. Życia pojmowanego jako Człowiek i cały otaczający go Świat.

Budujemy świadomość w najbardziej kluczowych obszarach życia Człowieka definiowanymi jako obszar zdrowia, społeczeństwa, nauki i technologii, a także środowiska, w którym jako społeczeństwo funkcjonujemy, szczęścia i satysfakcji z Życia oraz dążenia do harmonii i piękna.

Uważamy, że Człowiek zasługuje na wartościowe Życie w wysokiej jakości, a ludzka cywilizacja na kontynuację i rozwój.

Naszą misją jest podnoszenie świadomości i samoświadomości w każdej dziedzinie życia zarówno w jednostkach, jak i całych społeczeństwach.

CELE FUNDACJI INSTYTUT ŚWIADOMOŚCI

Fundacja realizuje swoje cele, w szczególności, poprzez:

 1. Udział w procesie legislacyjnym poprzez zgłaszanie uwag i rekomendacji do projektowanych aktów prawnych;

 2. Udział w sejmowych i senackich komisjach;

 3. Składanie wniosków do organów administracji rządowej w celu wzmocnienia praworządności i lepszego zaspokajania potrzeb ludności;

 4. Sporządzanie wniosków o interpelacje i zapytania poselskie w sprawach związanych z celem działalności Fuundacji;

 5. Organizację i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój cywilizacyjny w sposób zrównoważony i zapewniający kontynuację ludzkiej cywilizacji;

 6. wWspieranie ośrodków naukowych publicznych i prywatnych oraz organizacji prowadzących działalność na rzecz ludzkości w obszarach działalności Fundacji;

 7. Organizację i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia Człowieka;

 8. Wypracowywanie i wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu dobro Człowieka i pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na kluczowe obszary życia Człowieka, w szczególności na ochronę zdrowia, ochronę klimatu i zapewnienie dobrej jakości życia w starzejącym się społeczeństwie;

 9. Edukację społeczną w kluczowych obszarach życia Człowieka;

 10. Wypracowywanie i wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu dobro Człowieka i pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na kluczowe obszary życia Człowieka, w szczególności na ochronę zdrowia, ochronę klimatu i zapewnienie dobrej jakości życia w starzejącym się społeczeństwie;

 11. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z kluczowymi obszarami życia Człowieka;

 12. Rozwijanie współpracy międzynarodowej w kluczowych obszarach życia Człowieka;

 13. Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat praw pacjenta i postaw prozdrowotnych;

 14. Działania na rzecz pacjentów z chorobami cywilizacyjnymi i rzadkimi;

 15. Ppowszechnianie wśród społeczeństwa praw człowieka i praw pacjentów i sposobów ich egzekucji;

 16. Propagowanie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych;

 17. Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz pacjentów;

 18. Wspieranie działań mających na celu poprawę przestrzegania praw Człowieka i praw pacjentów;

 19. Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze praw pacjentów i polityki zdrowotnej państwa;

 20. Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w szczególności z organizacjami zrzeszającymi pacjentów, w zakresie praw pacjentów i edukacji zdrowotnej;

 21. Tworzenie własnych środków masowego przekazu oraz propagowanie działalności Fundacji i współpraca ze środkami masowego przekazu;

 22. Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne dla pacjentów i ich opiekunów;

 23. Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ochrony zdrowia;

 24. Tworzenie raportów, analiz, opracowań;

 25. Prowadzenie działalności wydawniczej;

 26. Inne formy działalności edukacyjnej.

bottom of page