top of page

Największe problemy pacjentów z wielochorobowością

Prof. Piotr Jankowski, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie wyszczególnia 5 najważniejszych problemów pacjenta z wielochorobowością.

Fot. Dariusz Adam Pańczyk/Instytut Świadomości

1. Największym problemem takiego pacjenta jest… właśnie wielochorobowość, duża liczba schorzeń, którymi ten pacjent jest obciążony, z którymi na co dzień musi się borykać. Liczne obciążenia zdrowotne i objawy chorobowe oraz ich nasilenie sprawia, że jakość życia tych osób jest bardzo niska.


2. Drugim ważnym problemem bywa duża liczba zalecanych konsultacji, badań, leków i procedur medycznych oraz brak możliwości ich pełnego skoordynowania. Dodatkowym wyzwaniem są częste trudności w poruszaniu się i uzależnienie od innych osób. Brak samodzielności to duże obciążenie psychiczne i fizyczne.


Fot. Dariusz Adam Pańczyk/Instytut Świadomości

3. Kolejną, trzecią już ważną kwestią, są trudności diagnostyczne związane z nieswoistością wielu objawów chorobowych. Wiele zupełnie różnych chorób może objawiać się bardzo podobnymi symptomami, co szczególnie u pacjentów z wielochorobowością może być przyczyną pomyłek diagnostycznych. Do powyższych wyzwań trzeba dodać trudności w komunikacji starszych, schorowanych pacjentów z lekarzami i pielęgniarkami. Schorzenia narządów zmysłów, tak częste w tej populacji, stanowią dodatkowe wyzwanie. Osłabiony słuch, trudności w wysławianiu się często potęgują napięcie pacjenta, co w jeszcze większym stopniu może utrudniać komunikację z lekarzami i innymi medykami.


4. Wielochorobowość łączy się ze stosowaniem wielu leków, często zlecanych przez różnych lekarzy, czasem w skomplikowanych schematach. Znacząco zwiększa to ryzyko popełnienia błędu, przerwania stosowania leku lub leków, nieregularnego ich stosowania, czasem omyłkowego zażycia podwójnej dawki.


Fot. Dariusz Adam Pańczyk/Instytut Świadomości

5. Wreszcie, jako piąty problem, który chciałbym wyszczególnić, to koszty leczenia. Liczba leków, którą pacjenci obciążeni wieloma chorobami są zmuszeni stosować powoduje znaczne obciążenie ich domowych wydatków, na które nie wszystkich stać. Jeśli jednak nie stosują zaleconych, często nowych i przy tym efektywnych i bezpiecznych leków, ich terapia jest mniej skuteczna i często obarczona większym ryzykiem występowania działań niepożądanych. To niestety zamknięty krąg, który może zostać przerwany tylko poprzez refundację nowoczesnych, najbardziej efektywnych leków.


Fot. Dariusz Adam Pańczyk/Instytut Świadomości

Autor: Ewelina Pańczyk, fundacja Instytut Świadomości

Na zdjęciach Prof. Piotr Jankowski, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych i Gerontokardiologii w Szpitalu Klinicznym im. prof. W. Orłowskiego w Warszawie

Autor fot. Dariusz Adam Pańczyk/Instytut Świadomości


bottom of page