top of page
Natura Refleksje na szkle kryształowym

ŻYCIE
ZA ODPADY

kampania społeczna

ŻycieZaOdpady LOGO(2).png
ŻYCIE ZA ODPADY

IDEA KAMPANII

Kampania Życie za Odpady ma prowadzić do budowania świadomości w obszarze ekologii, a w szczególności wykorzystania ekologii w medycynie mającej na celu optymalizację kosztową w systemie ochrony zdrowia, wprowadzanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technologicznych, sprzętowych i organizacyjnych, a także edukację, aktywizowanie społeczeństwa oraz realizowanie projektów prospołeczych w ramach kampanii, zwłaszcza poprzez: 

1.

Organizację i wspieranie inicjatyw mających na celu rozwój cywilizacyjny w kierunku ekologicznym.

2.

Wspieranie ośrodków naukowych publicznych i prywatnych oraz organizacji prowadzących działalność na rzecz ekologii w obszarach działalności Stron. 

3.

Organizację i wspieranie działań mających na celu poprawę jakości życia Człowieka, w szczególności rozumianego jako Pacjenta, Seniora, Osoby Niepełnosprawnej dzięki ekologii.

4.

Wypracowywanie i wspieranie rozwiązań systemowych mających na celu dobro Człowieka i pacjenta, w tym racjonalne wykorzystywanie funduszy i składek przeznaczonych na kluczowe obszary życia Człowieka, w szczególności na ochronę zdrowia, ochronę klimatu i zapewnienie dobrej jakości życia w starzejącym się społeczeństwie;

5.

Edukację społeczną w kluczowych obszarach życia Człowieka związanych z ekologią i klimatem, w szczególności z efektywną gospodarką odpadami. 

6.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych działań  związanych z kluczowymi obszarami życia Człowieka związanych z ekologią, w szczególności gospodarką odpadami. 

7.

Rozwijanie współpracy międzynarodowej w obszarach związanych z ekologią.

8.

Inicjowanie, wspomaganie i prowadzenie kampanii społecznych i edukacyjnych mających na celu poprawę stanu wiedzy na temat ekologii i klimatu w ujęciu systemowym, prawnym, finansowym, psychologicznym i społecznym.

9.

Działania na rzecz pacjentów i sektora ochrony zdrowia. 

10.

Propagowanie działań mających na celu poprawę stanu zdrowia społeczeństwa i postaw prozdrowotnych dzięki ekologii.

11.

Wspieranie i aktywizacja środowisk działających na rzecz ekologii, w szczególności ekologii w medycynie. 

12.

Kształcenie oraz podnoszenie wiedzy i świadomości obywatelskiej w obszarze ekologii i wykorzystania jej w polityce zdrowotnej państwa. 

13.

Współpracę z organami państwowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi i branżowymi, w zakresie edukacji, wiedzy i nauki dot. wykorzystania ekologii w medycynie. 

14.

Tworzenie własnych środków masowego przekazu oraz propagowanie działalności Stron ze środkami masowego przekazu.

15.

Poradnictwo prawno-organizacyjne i merytoryczne.

16.

Organizowanie i prowadzenie szkoleń, debat, warsztatów, konferencji oraz innych imprez związanych z problematyką ekologii w ochronie zdrowia.

17.

Tworzenie raportów, analiz, opracowań.

18.

Prowadzenie działalności wydawniczej.

19.

Inne formy działalności edukacyjnej, w tym realizowanie kampanii społecznych.

bottom of page